TCT – Đào tạo, huấn luyện theo nhóm “Mentoring” gói 2

– Tham gia huấn luyện theo nhóm hàng tuần, mỗi tuần 01 buổi 03 giờ bằng hình thức trực tiếp hoặc online.
– Số lượng người tham gia: 06-08 Doanh nghiệp (Mỗi doanh nghiệp 01 người)
– Được tư vấn, đào tạo, hướng dẫn theo những chủ đề liên quan đến vận hành doanh nghiệp đã được thống nhất.
– Được liên hệ với nhà huấn luyện và được phản hồi trong vòng 24 giờ về chủ đề được đào tạo, huấn luyện có liên quan đến doanh nghiệp.
– Được thực hành các kiến thức đã tư vấn, đào tạo để áp dụng vào doanh nghiệp 01 cách triệt để nhất.
– Đơn giá tính theo 01 người