TCT – Đồng hành tổ chức, đánh giá Năng lực nhân sự

WOWS hướng dẫn và đồng hành để Khách hàng thực hiện các hạng mục:
– Cùng Khách hàng xây dựng kế hoạch đánh giá: Timeline, nhân sự, phương pháp đánh giá…
– Hướng dẫn Khách hàng xây bộ tiêu chuẩn đánh giá, phương thức đánh giá và cùng rà soát để ban hành
– Tổ chức họp truyền thông và triển khai (lựa chọn Hội đồng đánh giá, tập huấn cách thức thực hiện, tổ chức triển khai đánh giá)
– Ghi nhận, thống kê kết quả và công bố xếp loại
– Đơn vị tính: Buổi
– Giá: 25.000.000đ

WOWS hướng dẫn và đồng hành để Khách hàng thực hiện các hạng mục:
– Cùng Khách hàng xây dựng kế hoạch đánh giá: Timeline, nhân sự, phương pháp đánh giá…
– Hướng dẫn Khách hàng xây bộ tiêu chuẩn đánh giá, phương thức đánh giá và cùng rà soát để ban hành
– Tổ chức họp truyền thông và triển khai (lựa chọn Hội đồng đánh giá, tập huấn cách thức thực hiện, tổ chức triển khai đánh giá)
– Ghi nhận, thống kê kết quả và công bố xếp loại
– Đơn vị tính: Buổi
– Giá: 25.000.000đ